Atjaunotne.lv ir interneta vietne, kurā publicēt rakstus un diskutēt par Latvijas garīgo, ekonomisko, politisko un kultūras atjaunotni – no demokrātijas, morāles un kristīgo vērtību pozīcijām.

Godājamais lasītāj, interneta vietne atjaunotne.lv piedāvā iepazīties ar informāciju par aktuālām problēmām, viedokļiem un risinājumiem, kas veicinātu Latvijas izaugsmi un tradicionālo vērtību atjaunošanu.

Katrs, kam rūp Latvijas atjaunotne, ir aicināts izteikt savas domas komentāros vai iesūtīt rakstus, izteikt idejas un priekšlikumus, kas varētu palīdzēt mūsu valsti izvest no atpalicības un krīzēm. Šeit ir vieta, kur varam atklāt patiesību gan par pagātnē pieļautajām kļūdām, lai nākotnē tās neatkārtotu, gan diskutēt par lēmumiem un plāniem, lai apzinātu, kādas sekas tie var izraisīt.

Vairākas no mūsdienu problēmām sakņojas vēsturē, kā arī izglītībā. Citas izriet no informācijas ievirzes, ko mums uzstājīgi piedāvā masu mediji. Tas daudzos cilvēkos izraisa netīksmi un sajūtu, ka mēs tiekam manipulēti. Daži no šādas izjūtas mēģina patverties sazvērestību teorijās vai izolēties ekstrēmās ideoloģijās un šauri orientētās grupās, piemēram, ezotērismā, ultra nacionālismā, sektantismā, nihilismā. Atjaunotne.lv vēlētos šādu vienpusību un bailes kliedēt, piedāvājot zinātnieku, vēsturnieku, teologu un filozofu skaidrojumus. Noslēgtības un aizdomīguma vietā mēs aicinām noskaidrot neērtos tematus, mierīgi izdiskutēt problēmas draudzīgā vidē, kurā nebūtu cilvēka cieņu aizkarošu komentāru un rupjību. Dalīsimies arī mūsu ikdienas rūpēs un personiskajā dzīves pieredzē, jo Latvijas glābšana katram jāsāk vispirms pašam ar sevi. Ja nemainīsimies paši – ikviens no mums, – tad diez vai kas mainīsies valstī.

Viens no Atjaunotnes uzdevumiem ir tiekties pēc objektivitātes un mēģināt izvērtēt masu medijos pieejamo informāciju, lai noskaidrotu patiesību. Tas, ka nevienam no mums nav monopola uz absolūto patiesību, vēl nenozīmē, ka patiesības nebūtu vispār. Mums ir iespēja tuvoties patiesībai, tostarp atmaskot melus un apzinātu informācijas noklusēšanu vai sagrozīšanu.

Lai novērstu Latvijas atpalicību, būtu nepieciešams iesaistīt plašu dalībnieku loku, organizēt „prāta vētras”, intervēt kompetentus ekspertus, arī konfrontēt dažādus pretējus uzskatus, tiecoties līdzsvarot polarizētos viedokļus un meklējot problēmām REĀLUS, praktiskus risinājumus. Tam visam, protams, nepieciešami līdzekļi, kas pagaidām portāla rīcībā – nav.

Informācijas daudzveidībā tomēr mācīsimies kopīgi atrast būtisko, vienojošo, perspektīvo. Neaizmirsīsim, ka jaunais un perspektīvais dažkārt var izrādīties labi aizmirsts vecais, ko laiku pa laikam nākas aktualizēt, atjaunot, pārformulēt jaunu izaicinājumu kontekstā. Tā tas ir ar morālajām vērtībām, kuras cilvēce ir cienījusi un uz kurām tiekusies gadu tūkstošu ilgumā.

Mūsdienu dinamiskajā dažādu interešu sabiedrībā ir gandrīz neiespējami ievērot absolūtu neitralitāti. Arī mēs pārstāvam savas valsts un tautas intereses, savu ģimeņu intereses un piederam pie Eiropas kultūras. Tāpēc atjaunotne.lv NAV neitrāls ziņu portāls, bet skaidri iestājas par konkrētām vērtībām: ģimeni, tautu, nacionālu valsti, cilvēka cieņu, sirdsapziņas brīvību, Eiropas kultūras mantojumu, kura integrāla sastāvdaļa ir kristīgās un humānās vērtības.

Visi, kam šīs vērtības ir dārgas, tiek aicināti nākt talkā, lai strādātu pie to iedzīvināšanas un popularizēšanas sabiedrībā. Centīsimies apzināt Latvijai būtiskās problēmas un cilvēkus, kuri būtu gatavi darboties tālāk pie atjaunotnes un attīstības. Visbeidzot, tālākais mērķis ir: apkopot un analizēt iesūtītās publikācijas, diskusijas, lekciju ciklus, saņemtos ierosinājumus, idejas, komentārus un izveidot 100 (vai 50, varbūt 150) pašus būtiskākos priekšlikumus, kas varētu tapt par LATVIJAS ATJAUNOTNES PROGRAMMU.

Visgrūtākais uzdevums, kas jau iziet ārpus elektroniska masu medija iespējām, būs panākt, lai šo programmu akceptētu sabiedrība un īstenotu Saeima un valdība. Taču viss sākas ar mazumu – katra raksta autora un komentētāja pienesumu kopējās lietas labā. LASĪSIM, DISKUTĒSIM UN DARBOSIMIES KOPĀ!