Bīskapi pret netikumu propagandu

Anonīms saglabāja, Tr, 07/16/2014 - 13:34

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Rīgas un visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Senpareizticīgās Pomoras Baznīcas Padomes priekšsēdētājs garīgais tēvs Aleksijs Zilko, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un Rīgas Sv. Grigorija Apgaismotāja Armēņu baznīcas pārzinis priesteris Hosrovs Stepanjans sagatavojuši vēstuli Latvijas iedzīvotājiem  „Par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā", kurā aicina ikvienu aizstāvēt patiesību un tikumību, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jaunatnes izglītošanai. Piedāvājam pilnu vēstules tekstu.

Par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā

Mūsdienās dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā ir vājinājusies morāles un sabiedrības tradicionālo vērtību nozīmība. Palielinās neveselīgu paradumu izplatība, īpaši jauniešu vidū, krītas dzimstība, pieaug laulību šķiršanu skaits un Latvijai draud depopulācija. Par to satraucas ārsti, demogrāfi un pedagogi. Arī Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji vēlas paust savas rūpes par mūsu tautas nākotni.

Līdztekus ekonomiskajiem cēloņiem minētās negatīvās tendences saistītas arī ar procesiem sabiedrības garīgajā dzīvē, kultūrā un publiskajā telpā, kas šīs tendences netieši un tieši veicina. Masu kultūra, daļa plašsaziņas līdzekļu, kā arī marginālas nevalstiskās organizācijas ir radījuši fonu tam, ka tikumība, uzticība laulātajam draugam, iestāšanās par atbalstu dabiskai tradicionālai ģimenei, kas izaug no valstiski aizsargātās laulību savienības (kā to nosaka Satversmes 110. pants), netiek pienācīgi novērtēta vai pat tiek nonievāta un izsmieta. Toties pozitīvā gaismā tiek parādītas ārpus laulību attiecības, dzimumdzīves partneru maiņa, notiek dažādu atkarību reklamēšana. Satrauc izglītības iestādēs bez nopietnas aprobācijas ienākušie mācību materiāli, kas faktiski pakļauj eksperimentiem bērnus, mācot tiem no zinātniskā viedokļa diskutablajā džendera (gender) teorijā balstītus priekšstatus par iespēju brīvi mainīt dzimumu. Slēpjoties zem dzimumu līdztiesības cēlās idejas, faktiski notiek manipulācijas ar dzimumidentitāti, maldīgi uzskatot to par sociālu konstrukciju, ko var patvaļīgi mainīt. Tiek izplatīta vienpusīga informācija par dzimumdzīvi, pārspīlētas homoseksuālā dzimumdzīvē iesaistītu cilvēku tiesības, noklusējot šādu attiecību ēnas puses un to, ko šādu attiecību propaganda nodara sabiedrībai, īpaši jaunatnei, kas ir īpaši uzņēmīga pret visu eksotisko un neparasto. Laiku pa laikam tiek mākslīgi aktualizēta ideja par homoseksuālo partnerattiecību legalizāciju un to pielīdzināšanu laulībai, lai gan šādam risinājumam nav sabiedrības vairākuma atbalsta.

Uzskatām, ka stingri jānošķir izglītošana par dzimumu attiecībām no homoseksuālisma propagandas. Pirmā ir nepieciešama un pieļaujama, tai ir vieta skolu vecākajās klasēs. Savukārt homoseksuālisma propagandai tikumiski veselā sabiedrībā nav vietas. Šādas attiecības nav auglīgas, tās degradē cilvēka cieņu un var radīt veselības problēmas. Ja par to netiek piedāvāta objektīva informācija, bērnu izglītošana dzimumu attiecībās draud pārvērsties par netikuma un izvirtības atklātu propagandu. Dzimumaudzināšana skolās ir nepieciešama, bet tai ir jābūt atbilstošai skolēnu vecumam. Nav pieļaujama bērnu pāragra „seksualizēšana", kad tiek apsteigti viņu personības attīstības etapi un piedāvāts t.s. „drošs sekss" pirms pilngadības iestāšanās, informējot jauniešus par t.s. tiesībām uz abortu, bet nedodot informāciju par šādas rīcības postošajām sekām un tās objektīvu izvērtējumu.

Mēs - kristīgo konfesiju vadītāji - brīdinām kristiešus un visu sabiedrību par šīm tendencēm, kas ir pretrunā ar Dieva doto dabas kārtību un morālajiem principiem. Svētie Raksti māca, ka Dievs laulību svētījis tikai kā vīrieša un sievietes savienību. Laulības mērķis ir vienotība mīlestībā uz Dievu, mīlestības veicināšana pret ģimeni un tuvākajiem, ģimenes kā mazās mājas Baznīcas veidošana, kur vīrietis sargā savu ģimeni, sieviete ļauj piedzimt bērniem un abi vecāki par tiem rūpējas. Šis ģimenes modelis ir pārbaudīts gadu tūkstošu laikā un ir zināms katram kristietim. Par to nerimtīgi sludinājušas un sludina kristīgā Baznīca. Tā sludina Dieva tautai, lai, tikumīgi dzīvojot ticībā, ģimenes iemantotu Debesu Valstību, stiprinot arī svēto Baznīcu un savu valsti. Šī Baznīcas mācība ir negrozāma un nesatricināma tādēļ, ka tieši tajā pausta Dieva griba. Tā nav pretrunā arī dabiskajai lietu kārtībai. Tradicionāla ģimenes modeļa priekšrocības atzīst arī socioloģiski pētījumi.

Dzimumattiecības viena dzimuma personu starpā ir liels grēks. Baznīcas, balstoties uz Svētajiem Rakstiem, uzskata, ka personām, kuras propagandē homoseksuālu dzīvesveidu, nevajadzētu nodarboties ar audzināšanas darbu bērnu un jaunatnes vidū. Jo Kungs sacījis: „Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, (..) tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulei apgrēcības dēļ! Apgrēcībai gan jānāk." (Mt. 18, 6-7) Bet apustulis Pāvils ir teicis: „Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne izvirtuļi, ne vīriešu piegulētāji Debesu Valstību neiemantos." (1. Kor. 6, 9)

Ar līdzīgiem paziņojumiem ne reizi vien esam vērsušiem gan kopā, gan atsevišķi, un tas ticis publicēts plašsaziņas līdzekļos, par to labi zina Latvijas kristieši.

Pastāvīgi un nerimtīgi aicinot savus uzticamos bērnus uz tikumisko pamatu un dievbijīgas kristīgas dzīves aizstāvību un saglabāšanu, kristīgās konfesijas jau izsenis izmanto savus īpašos garīgos pārbaudītos līdzekļus. Un pats galvenais un iedarbīgākais līdzeklis ir pastāvīga kvēla lūgšana Kungam Dievam, atceroties apustuļa Pāvila vārdus: „Lūdziet bez mitēšanās" (1. Tes. 5, 17), vīrišķīga iestāšanās par Kristus taisnību un Dieva Baušļiem.

Mēs ceram, ka mūsu mīļotie garīgie bērni, Latvijas kristieši, cieši glabās kristīgās vērtības, kuras dārgas un tuvas ikvienai ticīgai un labas gribas cilvēka sirdij - laulības nesatricināmība starp vīrieti un sievieti, tradicionālās ģimenes svētums, bērnu audzināšana kristīgās tradīcijās, būs paklausīgi Kristum un rīkosies pēc Dieva Baušļiem, atbilstoši savai kristieša sirdsapziņai un tikumiskajam pienākumam sabiedrības priekšā.

Katra kristieša pienākums ir stāties pretī mūsu bērnu un jaunatnes pavedināšanai uz netikumības ceļu. Taču, ko konkrēti darīt, lai minētās negatīvās tendences mazinātu?

Ir daži ieteikumi, kurus iesaka kristīgi pedagogi, zinātnieki un audzinātāji:

 • ja saskaraties, ka Jūsu bērnam tiek mācīts tas, kas ir pretrunā ar vēstulē minētajām vērtībām vai tās apdraud, kas veicina izvirtību, netikumu un neveselīgu paradumu izplatīšanos, tad ejiet pie skolas direktores, pieprasiet sniegt paskaidrojumu, informējiet par šādiem gadījumiem Valsts izglītības inspekciju un Tiesībsargu, kā arī kristīgos plašsaziņas līdzekļus (atsaucieties uz ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 12. pantu, 16. panta 3. punktu, 18. pantu, 25. panta 2. punktu, 26. Panta. 2. Punktu, 29. panta 2. punktu, kā arī uz Satversmes 110. Pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13. panta 1. punkta pēdējo teikumu, 15. panta 1. un 2. punktu);
 • atbalstiet izglītības iniciatīvas, kas bērniem izskaidro dzimumu attiecības atbilstoši vecumam un saskaņā ar Latvijas Satversmē noteikto, cilvēciskām un kristīgām vērtībām, lūdziet, lai skolas aicina runāt par dzimumdzīvi nevis organizācijas, kas atbalsta bērnu agrīnu seksualizāciju, bet organizācijas un programmas, kas jau tiek īstenotas un piedāvātas skolām un kuras respektē tikumību, kristīgās vērtības, Satversmē noteikto laulības un ģimenes formu un cilvēku dabisko dzimumdzīvi (piemēram, „Īsta mīlestība gaida", Kustības „Par dzīvību" lekcijas u.c.);
 • apmeklējiet garīgus, kultūras pasākumus, kas stiprina jūs kā ģimeni, piemēram, Kānas brālību, Laulāto tikšanās katoļu vidē, konfesionālās svētdienas skolas, pieaugušo kursus draudzēs, Pareizticīgās Baznīcas Garīgā semināra konsultācijas;
 • cilvēkam, kas ar jums dalās par to, ka jūt homoseksuālas tieksmes, iesakiet vērsties pie garīdznieka pēc garīgas palīdzības (pastāv programmas, kas šādam cilvēkam var palīdzēt, piemēram, Dzīvības Straumes);
 • tuvojoties Saeimas, Eiroparlamenta vai pašvaldību vēlēšanām, runājiet ar politiķiem un prasiet atklāt viņu nostāju tikumības un ģimenes vērtību aizsardzības jautājumos, un tad izdariet savu izvēli;
 • neļaujieties dusmām, saskaroties ar atklātu izlaidīga dzīvesveida propagandu, bet skaidrojiet bērniem un citiem cilvēkiem ļaunumu, kas no tā nāk, un iespēju robežās maziniet šādas propagandas spēku savā apkārtējā vidē, atmaskojot slēptu vai netiešu netikumības propagandu;
 • saskaroties ar netikumiska un pretdabiska dzīves veida uzbāzīgu propagandu publiskajā telpā - ielu gājienos un citās šāda dzīves veida propagandas formās -, izvairieties no konfrontācijas, bet ziņojiet par to Tiesībsargam, Saeimai, pašvaldības un valsts institūcijām, norādot, ka šāda dzīvesveida publiska demonstrācija kaitē jūsu bērnu tikumiskajai izaugsmei un aizskar bērna tiesības būt pasargātam no pavedināšanas uz bīstamu dzīves veidu vai nedabiskām un veselībai kaitīgām seksuālām attiecībām un to demonstrējumiem (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 15. panta 2. punktu, kas nosaka, ka „Bērnam ir tiesības būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kas arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt.");
 • jābrīdina un jāaizsargā ne tikai mazi bērni no pedofiliem; daudzi jaunieši tiek pavesti izklaides vietās; vecāki vīrieši, kas ir labi situēti, nabadzīgos pievilina ar dzīves komfortu, naudu, kontaktiem un citiem labumiem; protams, tā ir pašu jauniešu izvēle, viņi bieži jau vairs nav tajā vecumā, lai seksuālas attiecības būtu krimināli sodāmas, taču jaunietim ir jāapzinās, ka šādā veidā viņš var tikt iesaistīts tādās seksuālās attiecībās, kuru rezultātā iespējams var tikt apdraudēta viņa veselība un spēja turpmāk stāties pilnvērtīgās dzimumattiecībās, kas nepieciešamas laulības un ģimenes dzīvei. Tāpēc brīdiniet gan mazus bērnus, gan pusaudžus un jauniešus no šādām un līdzīgām bīstamām situācijām.

Kristiešu pienākums ir no visas sirds lūgt Dievu, lai Viņš stiprinātu mūs un palīdzētu aizstāvēt patiesību, tikumību, mīlestību Kristū, lai neizplatītos grēks, lai neviens neietu bojā grēka dēļ, bet visi taptu atpestīti mūžīgajai dzīvībai.

0 comments

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.